Přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia

Přihláška na osmiletá gymnázia
Termíny přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia 2023

Obsah přijímací zkoušky – český jazyk a literatura
Obsah přijímací zkoušky – matematika

Testy z přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia z minulých let – český jazyk a literatura
Testy z přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia z minulých let – matematika

Jak se připravovat na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia

Přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia se v roce 2023 konají formou jednotné přijímací zkoušky. Základní povinná část se skládá z testu z českého jazyka a testu z matematiky. Jednotlivé školy mohou vypsat vlastní část přijímacích zkoušek nebo určit další kritéria přijetí (např. prospěch nebo účast na olympiádách). Povinná část jednotné přijímací zkoušky však musí mít při přijetí váhu alespoň 40 % u sportovních gymnázií a 60 % u ostatních osmiletých gymnázií.

Přihláška na osmiletá gymnázia

Gymnázia zveřejňují kritéria přijímacího řízení v průběhu ledna. Přihlášky je pak možno podávat do 1. března 2023. Přihlášky se podávají na max. 2 gymnázia. Přihlášky se podávají na předepsaném tiskopise. Přihlášku můžete škole doručit poštou nebo osobně. Některé školy přijímají přihlášky také elektronicky. Přihláška obsahuje známky na vysvědčení z 2. pololetí předchozího ročníku a 1. pololetí aktuálního ročníku. Správnost údajů potvrzuje základní škola. Pokud nemáte potvrzení školy, musíte k přihlášce přiložit ověřené kopie obou vysvědčení. Pořadí škol na přihlášce určuje, na které škole bude žák konat zkoušku v 1. termínu a na které ve 2. termínu, a je proto nutné zachovat stejné pořadí škol na obou přihláškách. Na druhou stranu pořadí škol neurčuje preferenci, po vyhlášení výsledků si může žák přijatý na obě školy vybrat, na kterou školu chce nastoupit.

Přihlášku je možné podat jen na jednu školu, ale připravíte se tak o možnost skládat zkoušku ve dvou termínech. Doporučujeme proto podat dvě přihlášky, i kdybyste byli rozhodnuti, že na druhou školu dítě v žádném případě nenastoupí.

Potvrzení o zdravotní způsobilosti je součástí předepsaného formuláře pro přihlášku na střední škole, většina gymnázií však potvrzení pediatra nepožaduje. Informujte se proto na vybrané škole, zda je potvrzení nutné.

Termíny jednotné přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia 2023

Termíny jednotné přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Přijímací zkouška se koná ve dvou řádných termínech a ve dvou náhradních termínech.

Řádné termíny jednotné přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia:

1. řádný termín – pondělí 17. dubna 2023,
2. řádný termín – úterý 18. dubna 2023.

Náhradní termíny přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia:

1. náhradní termín – středa 10. května 2023,
2. náhradní termín – čtvrtek 11. května 2023.

Na některých gymnáziích, která nenaplnila očekávaný stav studentů, se v květnu či v červnu koná 2. kolo přijímacích zkoušek. Škola v takovém případě znovu přijímá přihlášky ke studiu od neúspěšných uchazečů z jiných škol. Kritéria pro přijetí jsou obvykle stejná jako v řádném termínu. Školy mohou ve druhém kole přijmout pouze žáky, kteří absolvovali jednotnou přijímací zkoušku.

Pozvánka na zkoušky na osmiletá gymnázia

Pozvánky na přijímací zkoušky rozesílají jednotlivá gymnázia 2 až 3 týdny před konáním zkoušek. Pozvánku dobře uschovejte, protože je na ní uvedeno číslo, pod kterým budou zveřejněny výsledky dítěte, a obvykle také číslo místnosti, ve které se bude přijímací řízení konat.

Průběh přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia

Jednotné přijímací zkoušky mají na všech školách stejný předepsaný průběh. Zkoušky začínají v 8.30 písemnou zkouškou z matematiky, která trvá 70 minut. Následuje přestávka a poté v 10.50 začíná písemná zkouška z českého jazyka, která trvá 60 minut. Ke zkoušce potřebují žáci psací a rýsovací potřeby, kalkulačky nejsou povoleny.

Výsledky přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia

V každé části jednotné přijímací zkoušky může žák získat maximálně 50 bodů, celkem tedy 100 bodů. Počítá se lepší výsledek z každého předmětu zvlášť, započítán tedy může být výsledek z matematiky z 1. termínu a výsledek z českého jazyka z 2. termínu. Společnost Cermat zasílá školám výsledky 10 dní po 2. řádném termínu přijímací zkoušky. Školy pak mají dva pracovní dny na vyvěšení výsledků přijímací zkoušky ve školní budově a na internetu. Přijetí je uchazečům oznamováno pouze vyvěšením výsledků, zákonní zástupci nepřijatých dětí obdrží doporučený dopis.

Zápisový lístek

Odevzdáním zápisového lístku potvrzuje žák gymnáziu, na které byl přijat, že na ně skutečně nastoupí. Zápisový lístek vydává žákům jejich základní škola. Zápisový lístek je nutné odevzdat zvolené škole do 10 dní po oznámení výsledků přijímacího řízení. Zápisový lístek je možno vzít jednou zpět a přenést ho na druhou školu, ale to pouze v případě, že byl žák na druhou školu přijat na základě odvolání. Pokud byl žák přijat na obě školy v řádném termínu, není možné si odevzdání zápisového lístku rozmyslet.

Odvolání proti nepřijetí

Odvolání proti nepřijetí je nutné podat do 3 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání se zasílá řediteli/ředitelce gymnázia, který/á o nepřijetí rozhodl/a. Odvolání nemá předepsanou formu, mělo by však obsahovat následující náležitosti:
– název školy a její adresa,
– datum,
– Věc: Odvolání proti nepřijetí ke studiu,
– Text odvolání: Vážený pane řediteli / paní ředitelko, odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna / dcery (jméno a příjmení) ke studiu na osmiletém gymnáziu ze dne…,
– Jméno a podpis zákonného zástupce žáka,
– Adresa, na kterou má být rozhodnutí o odvolání zasláno.

Doporučujeme určitě odvolání podat, bez ohledu na to, na jakém místě se dítě umístilo. Děti, které jsou přijaty v řádném termínu, jsou obvykle přijaty na obě školy, ale nastoupit mohou jen na jednu. Výsledkem je, že až polovina míst na gymnáziích je obsazována na základě odvolání. Část rodičů nepřijatých dětí odvolání nepodá, přijaty tak mohou být i děti, které skončily hluboko pod čarou.

 

Zdroj: www.cermat.cz