Obsah přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia – český jazyk a literatura

Požadavky na vědomosti a dovednosti z českého jazyka a literatury, které mohou být ověřovány v rámci jednotné přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia:

1. Pravidla českého pravopisu
 • ovládá lexikální pravopis,
 • ovládá základy pravopisu morfologického (koncovky podstatných jmen a přídavných jmen tvrdých a měkkých),
 • ovládá základy pravopisu syntaktického (shoda přísudku s podmětem, psaní čárek v jednoduchých souvětích).
2. Slovní zásoba, tvoření slov
 • postihne význam pojmenování v daném kontextu,
 • postihne význam známých přísloví, rčení, pořekadel, pranostik, doplní jejich chybějící část,
 • porovná významy pojmenování, rozliší slova významově nadřazená, podřazená, souřadná,
 • rozliší slova jednoznačná a mnohoznačná,
 • přiřadí k vybraným pojmenováním synonyma (slova souznačná) a antonyma (slova opačného významu),
 • rozezná slova citově zabarvená a zdrobněliny,
 • rozliší spisovné a nespisovné tvary slov, nahradí slovo nespisovné slovem spisovným,
 • rozezná slova příbuzná,
 • rozliší slovo, slabiku, hlásku (samohlásku, souhlásku, dvojhlásku),
 • orientuje se ve stavbě jednoduchých slov (kořen, část předponová a příponová, koncovka).
3. Skladba věty
 • rozliší věty podle postoje mluvčího, správně zaznamená interpunkci na konci věty,
 • rozliší větu jednoduchou a souvětí, upraví větu jednoduchou na souvětí a naopak,
 • určí základní skladební dvojici (rozliší podmět holý a rozvitý, podmět vyjádřený, nevyjádřený a několikanásobný),
 • užívá vhodné spojovací výrazy, nahradí spojovací výraz v souvětí tak, aby smysl zůstal zachován,
 • přiřadí větný vzorec konkrétnímu větnému celku,
 • rozpozná větu uvozovací, rozliší řeč přímou a nepřímou.
4. Tvarosloví
 • určí ohebné i neohebné slovní druhy (s výjimkou částic);
 • určí pád, číslo, rod a vzor podstatných jmen,
 • určí druh a vzor přídavných jmen,
 • určí mluvnické kategorie sloves (osoba, číslo, způsob, čas),
 • vyhledá složené tvary slovesa.
5. Porozumění textu
 • prokáže porozumění textu včetně nepísmenných typů textu (tabulka, graf aj.),
 • vystihne nadpis textu na základě hlavní myšlenky textu,
 • rozliší podstatné informace od nepodstatných,
 • nalezne v krátkém textu klíčová slova a obsahové jádro sdělení,
 • posoudí úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení,
 • porovná informace ze dvou zdrojů,
 • rozliší fakta a domněnky,
 • rozezná manipulativní prvky v reklamě nebo inzerci.
6. Slohová výchova
 • seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti,
 • uspořádá jednoduchý text podle textové návaznosti,
 • odhadne pokračování textu nebo doplní jeho předcházející část,
 • rozezná základní slohové útvary a žánry (blahopřání, dopis, dotazník, inzerát, návod k použití, oznámení, popis děje, popis pracovního postupu, popis předmětu, pozvánka, přihláška, vypravování, vzkaz, zpráva),
 • postihne vhodnost či nevhodnost užití jazykových prostředků (spisovných a nespisovných) vzhledem ke komunikační situaci.
7. Literární výchova
 • používá elementární literární pojmy při jednoduchém rozboru literárních textů (próza, poezie, drama, verš, rým, přirovnání),
 • rozezná základní literární žánry (bajka, báseň, hádanka, komiks, pohádka, pověst, povídka, rozpočítadlo, říkanka),
 • rozliší literaturu uměleckou a věcnou,
 • rozliší umělecký text od neuměleckého, rozezná různé typy neuměleckých textů (publicistický text, populárně naučný text, slovník, encyklopedie).

Zdroj: http://www.cermat.cz/specifikace-pozadavku-k-jednotnym-testum-2018-cesky-jazyk-a-literatura-1404035420.html